اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.khargnews.ir/fa/album/85/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری