اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.masjed.ir%2Ffa%2Falbum%2F1721%2F%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b0%25d8%25a8-%25d9%2588-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2585%25db%258c%25d9%2587

اشتراک گذاری