اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.masjed.ir%2Ffa%2Falbum%2F1744%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d9%2581%25d9%2588%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25af

اشتراک گذاری