اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.payesh8523.ir/fa/album/387/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-13%d9%8814-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%8796-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%873

اشتراک گذاری