اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.payesh8523.ir/fa/album/563/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87-96

اشتراک گذاری