اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.payesh8523.ir/fa/album/633/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-96-08-24

اشتراک گذاری