اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.payesh8523.ir/fa/album/764/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-14-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87-96

اشتراک گذاری