اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.photofarhadi.com/fa/album/1165/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-2018-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-25-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1397-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b4-0-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9

اشتراک گذاری