اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.photofarhadi.com/fa/album/1185/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%84%db%8c%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-99-1398-31-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1398-%d8%af%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-90-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-0-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-1-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری