اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.photofarhadi.com%2Ffa%2Falbum%2F1213%2F%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ad%25d8%25b0%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b5%25d9%2584-1400-1399-1400-04-24-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c-96-%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%25be%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3-0-3-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-0-4-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c

اشتراک گذاری