اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.photofarhadi.com%2Ffa%2Falbum%2F1219%2F%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2581%25d9%2588%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2584%25db%258c%25da%25af-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-21-%25d9%2581%25d8%25b5%25d9%2584-1401-400-23-%25d8%25a2%25d8%25b0%25d8%25b1-1400-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584-1-%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-0-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c

اشتراک گذاری