اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : %2F%2Fwww.processingworld.com%2Ffa%2Falbum%2F46%2F%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25a8%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b4%25d8%25aa%25db%258c-PWKARAWeb

اشتراک گذاری