اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : //www.roshdmag.ir/fa/album/562/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%db%b1%db%b9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%db%b9%db%b8-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%88%d9%86

اشتراک گذاری