اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : /www.dailygoodnews.com/fa/filepool/video/10/آموزش-جراحان-آینده-با-دریچه-ی-ساخته-شده-قلب?redirectpage=/fa/filepool/video/10

اشتراک گذاری