اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : /www.dailygoodnews.com/fa/filepool/video/235/iCub-ربات-انسان-نما?redirectpage=/fa/filepool/video/235/iCub-ربات-انسان-نما?redirectpage=%2Ffa%2Fvideo

اشتراک گذاری