اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87.html&text=%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری