اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/adabiat/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86.html&text=%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%8C%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری