اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A7.html&text=%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF!

اشتراک گذاری