اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87.html&text=%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%DB%B1%DB%B9%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B7

اشتراک گذاری