اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/27133.html&text=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری