اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/27700.html&text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری