اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/anvae-talebini/29311.html&text=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%8C%20%D8%AC%D8%B2%D9%88%20%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DB%B5%20%D8%AA%DB%8C%D9%BE%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری