اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/cooking/chicken-roulette-with-dumplings.html&text=%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%A7,%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D8%B0%DB%8C%D8%B0!

اشتراک گذاری