اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B4%D8%A8-%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.html&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF!%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%B4%D8%A8%20%DB%B2%DB%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری