اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.html&text=%DB%B4%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%82%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری