اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چه-کسانی-حکومت-کوفه-را-در-طول-تاریخ-در-د.html&text=چه کسانی حکومت کوفه را در طول تاریخ در دست داشته اند؟

اشتراک گذاری