اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/din-andishe/چگونه-مى-توانیم-خود-را-از-گناهان-پاک-کنی.html&text=چگونه مى توانیم خود را از گناهان پاک کنیم؟

اشتراک گذاری