اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C%D8%B3.html&text=%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9!

اشتراک گذاری