اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%B8%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2.html&text=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B4%20%D8%B8%D9%84%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری