اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7.html&text=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20:%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%85!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری