اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C.html&text=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%20+%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری