اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C%20%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری