اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82.html&text=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%20%D8%B9%D8%B4%D9%82

اشتراک گذاری