اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html&text=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%20%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری