اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%B1.html&text=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%20:%20%D9%87%DB%8C%DA%86%20%DA%A9%D8%B3%20%D9%86%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D9%86%D8%AF!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری