اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C.html&text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86!

اشتراک گذاری