اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87.html&text=%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D8%A2%D9%86!

اشتراک گذاری