اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B5%D8%A7.html&text=%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA%20%D8%B3%D8%AD%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری