اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%AA.html&text=%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C:%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری