اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%E2%80%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5.html&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%E2%80%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری