اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9.html&text=%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B6%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%20%DB%8C%DA%A9%20%D9%88%20%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری