اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%98%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87

اشتراک گذاری