اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C.html&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری