اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.html&text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%AF%D8%9F%20%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF!!!

اشتراک گذاری