اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87.html&text=%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری