اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.html&text=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D8%B4!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری