اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7.html&text=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D9%84%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7!+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری