اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html&text=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20:%20%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B2%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%85%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DB%B6%DB%B6%20%D8%A8%D9%88%D8%AF!

اشتراک گذاری