اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86.html&text=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86!+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری