اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/farhang/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86.html&text=%D8%AF%D9%84%20%D9%88%20%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%20%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%C2%BB%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

اشتراک گذاری